กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกุลยาภรณ์ รุ่งวีระสกุลวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

นางศิริพรรณ ชัชวาลวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1