กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐชลีพร สินสิริรัตนกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอรุณี เกิดทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1