ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางกุลยาภรณ์ รุ่งวีรสกุลวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรุณี เกิดทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางจรัสศรี งามสรรพ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวันเพ็ญ นาคเครือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวันวิสาข์ แขพรหมราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนัทนรินทร์ เปี่ยมเตชะเชาว์กูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางโสภา ศรีสุขวัฒนกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสมควร อินทพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายจตุวิทย์ พัดพิมาย
ครูอัตราจ้าง