ปฐมวัย

นางศศิธร โอนนอก
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวิภาดา ธิติบุญจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางจิราพร มอมขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางกิ่งแก้ว ป้องเศร้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1