ระดับชั้นมัธยมศึกษา

นางกิศราพร ทองสีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนันท์นภัส ธนวินท์ชยางกูร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางยิ่งกมล กลั่นโคกสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางรุ่งอรุณ ชวนจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางฉลวย ดอกบุญนาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางศิริพรรณ ชัชวาลวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุวิไร หอมลมัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางนฤมล จักรแก้ว
ครู คศ.3

นายเฉลิมชัย เทียมกลิ่นทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายยุทธเดช อันทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางรักษณาลี ศรีสะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2