กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรุ่งอรุณ ชวนจิต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเฉลิมชัย เทียมกลิ่นทอง
ครู คศ.3

นางสาวพรกนก พิลาศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดารัตน์ เกิดหมื่นไวย
ครูอัตราจ้าง