ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางกันยา กฤตเวทิน
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอรอนงค์ อนุศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุกัญญา เศษรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุภาวดี บุญญาพิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอรทัย อาจแก้ว
ครู คศ.3