ตราสัญลักษณ์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนในฝัน
วิสัยทัศน์
     "มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี  สุขภาพดีถ้วนหน้า  กีฬา  ศิลปะ  ดนตรีมีความภูมิใจ  ใฝ่รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงวัฒนธรรมในชุมชน  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"