กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรพนา ช่างเกวียน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ