การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)


ITA Online 2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลิงก์เว็บไซด์ ITA

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/banjoho/main?authuser=2